?

Log in

No account? Create an account
Mr Big - Strawberry fields forever [entries|archive|friends|userinfo]
Strawberry fields forever

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mr Big [Nov. 30th, 2004|09:34 pm]
Strawberry fields forever
Hoera! Eindelijk weet ik hoe Mr.Big heet!!! :)
LinkReply

Comments:
From: fiftysix
2004-12-01 04:59 am (UTC)
Ik vind dat ze 'm wel een zeer oncreatieve naam hebben gegeven! Ik vind 'm niet eens een John.
(Reply) (Thread)