?

Log in

No account? Create an account
Birthdaycat - Strawberry fields forever [entries|archive|friends|userinfo]
Strawberry fields forever

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Birthdaycat [Apr. 2nd, 2006|03:16 pm]
Strawberry fields forever
Mijn ondeugende schele siamees Gizmo is vandaag vijf jaar geworden. Hiep hiep hoera!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: unvollendete80
2006-04-02 05:28 pm (UTC)

Gefeliciteerd!

Het zal me een feest worden zeg! :-D
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2007-06-18 05:50 am (UTC)
ahw wat een mooie!
(Reply) (Thread)