?

Log in

No account? Create an account
Amsterdam - Strawberry fields forever [entries|archive|friends|userinfo]
Strawberry fields forever

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Amsterdam [Mar. 3rd, 2005|11:48 am]
Strawberry fields forever
[Current Music |Something - The Beatles]

Deze foto heb ik gistermiddag gemaakt


Na college ben ik met een groep mensen uit eten geweest in de "blaffende vis" Toen ik gisteravond in Amsterdam liep was het net een sprookje. De hemel zag er heel mooi uit en Amsterdam zag er uit als één grote kerstkaart. De sneeuw viel uit de bomen, wat kleine verstuivingen veroorzaakte (soort van mini lawines) Je moest voorzichtig zijn met lopen, af en toe maakte ik een glijer (maar gelukkig ben ik niet gevallen) Er waren ook mensen die een sneeuwpop aan het bouwen waren. De grachten zagen er vooral ’s avonds heel mooi uit, toen het aan sneeuwen was. Ik werd er helemaal gelukkig van!
LinkReply

Comments:
From: twinkling_eyes
2005-03-03 02:20 pm (UTC)
Oew, gave foto! Maak-er-je-eigen-ansichtkaart-van.nl? :-P
(Reply) (Thread)