?

Log in

No account? Create an account
Vieze spin - Strawberry fields forever [entries|archive|friends|userinfo]
Strawberry fields forever

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Vieze spin [Jun. 29th, 2005|04:05 pm]
Strawberry fields forever
[Current Mood |Aargh]

Laatst zag ik een zwart dingentje op de grond, dus ik pak het op om weg te gooien. Ik had mijn bril trouwens niet op. PAK NOOIT EEN ZWART DINGENTJE OP ZONDER BRIL! Het was namelijk een dikke vieze vette spin! BAH BAH BAH
LinkReply

Comments:
From: twinkling_eyes
2005-08-01 07:01 am (UTC)
Hahaha, sorry maar ik moet erg lachen nu ik dit lees (hoe herkenbaar!) X-D
(Reply) (Thread)